Page 83 - Forsvarets Forum nr. 3 2020
P. 83

  smart. De som snakker om degradering, forstår ikke hele historien og skjønner ikke hva dette egentlig handler om, sier tillitsvalgt Runar Værnes.
Han nevner at jobben deres innebærer å være synlige og mye ute – og at distinksjonene vises godt.
– Jeg er usikker på om musikerne kjenner forskjell etter konverteringen. De har jo slik det ble lovet, ikke tapt noe på lønn eller ansettel- sesvilkår. Her oppleves nok ting akkurat som før, sier major Aicher.
Presse- og informasjonssoldat ESKIL BORGE SAKSVIK
Luftforsvarets musikkorps (LFMK) er et av fem profesjonelle musikkorps i Forsvaret og har tilholdssted i Trondheim.
Forsvarets musikk har mer enn 200 års historie bak seg, og Luftforsvarets musikkorps ble stiftet allerede i 1818.
Forsvarets musikk er en kommunikasjonsavdeling har som hovedoppgave
å styrke Forsvarets omdømme og bidra til å bygge profesjonsidentitet hos våre stadig tjenestegjørende soldater og øvrig personell.
Militærkorpsene representerer Forsvaret nasjonalt og internasjonalt ved merkedager, seremonier og konstitusjonelle oppdrag.
I tillegg skal korpsene fungere som brobyggere mellom Forsvaret og samfunnet gjennom konsertvirksomhet og andre rekrutterende tiltak.
Ordning for militært tilsatte (OMT) består av to søyler: offiserer og spesialister. Forsvarets utdanningsordninger er tilpasset disse to søylenes behov.
Ordning for militært tilsatte (OMT) skal danne grunnlaget for økt operativ evne gjennom økt erfaringsnivå blant spesialistene. Ordningen gir muligheter for livslang forsvarskarriere for både spesialister og offiserer, og det etableres et helhetlig utdanningssystem for begge kompetansesøylene (OR/OF).
 JUNI 2020 83
 

   81   82   83   84   85