Page 26 - Forsvarets Forum nr. 4 / 2023
P. 26

 26
RELSURT
EDIRBYH|
NEKASDEVOH
infrastruktur er militære mål og at de derfor må beskyttes.
– Det er viktig at vi ikke fokuserer kun på en bestemt trussel, men at vi har system for overvåk- ning og deteksjon av unormal aktivitet - samtidig som vi har gode planer for hvordan energileveran- sene skal opprettholdes dersom noe skjer, sier han. Forsker og folkerettsekspert Cecilie Hellestveit mener angrep mot vår egen og andre nasjoners infrastruktur gjør at vi må være oppmerksomme på hva som egentlig er vår rolle i verden og at vi må tenke langt mer strategisk når det gjelder vår egen kritiske infrastruktur.
Hellestveit sier hun er urolig for våre sjøom- råder og at hun ser med stor bekymring på det tiltakende maritime samarbeidet mellom Kina og Russland, som årlig øver sammen som allierte i en tenkt konflikt.
DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT NORGE
– President Putin har uttalt at Russland er i konflikt med Vesten. Likevel er vi fortsatt overbevist om at


   24   25   26   27   28